Producentansvar

Vad är producentansvar?

Producentansvar för elektronik och batterier innebär att alla företag som producerar och säljer elektronik eller batterier ska bidra till att täcks kostnaderna för insamling och återvinning av produkterna. Producentansvaret har sin grund i ett EU-direktiv från 2005 och syftar till att bidra till ökad hållbarhet. Läs mer på om producentansvar på Naturvårdsverkets hemsida.
Anslut dig här
producentansvar-elektronik-batterier-recipo

Omfattas jag av producentansvaret?

Ditt företag omfattas av producentansvaret för elektronik och batterier om du sätter elektronikprodukter och batterier på marknaden i Sverige. Detta kan inkludera producenter, importörer, distributörer och återförsäljare. Mer information om definitionerna för vilka företag som omfattas finns på Naturvårdsverkets hemsida.

 • Producenter – inhemska producenter som säljer i Sverige
 • Importörer – som sätter produkter på marknaden i Sverige
 • Återförsäljare – som säljer elektronikprodukter i Sverige som är producerade utomlands
 • Distributörer – som säljer produkter till butiker i Sverige
 • Internationella distributörer – som säljer till företag i Sverige

Hur tar jag mitt producentansvar?

 1. Registrera dig med Recipo
 2. Registrera dig hos Naturvårdsverket*
 3. Rapportera din försäljning till oss (en gång per månad eller kvartal)

Anslut dig här
ansluta-poducentansvar-recipo

Priser

  • Pris per såld enhet
   Ditt företag betalar en årskostnad och en kostnad per såld enhet baserat på den försäljning ni rapporterar. För mer information om våra priser ber vi er fylla i intresseformuläret för registrering här.
  • Naturvårdsverkets tillsynsavgift 
   Naturvårdsverket fakturerar företag direkt med en tillsynsavgift för elektronik och för batterier.

 

Nya krav från Naturvårdsverket

Från och med 1 januari 2024 har Naturvårdsverket infört krav på att producentansvarsavgifter för elektronik ska differentieras baserat på kemikalieinnehåll i produkterna och att ett högre pris måste tas ut på vissa produkter.

Detta innebär att prislistan differentieras på följande sätt:

 • Elektroniska produkter där någon komponent innehåller 0,1 viktprocent eller mer av ämnen från kandidatförteckningen i ”REACH-förordningen” kommer få ordinarie pris.
 • För produkter som ni redan betalar full kemikalieskatt för utgår en rabatt på 10%, förutsatt att produkten inte innehåller några andra ämnen från kandidatförteckningen.
 • Om ni redan betalar full kemikalieskatt för produkten, och den samtidigt innehåller något annat ämne från kandidatförteckningen som inte omfattas av kemikalieskatten, kommer produkten fortsatt få ordinarie pris.
 • Produkter som endast innehåller komponenter med mindre än 0,1 viktprocent av ämnen på kandidatförteckningen kommer också att kvalificera för 10% rabatt.

 

Vad innebär kandidatförteckningen och REACH-förordningen?

REACH-förordningen (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) är en europeisk lagstiftning som reglerar registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier för att säkerställa deras säkerhet för människor och miljön.

Kandidatförteckningen är en lista över ämnen som bedöms vara särskilt farliga för människors hälsa och miljön inom ramen för REACH-förordningen och kan vara föremål för begränsningar eller godkännandekrav.

Kandidatförteckningen hittar du på denna hemsida: https://www.echa.europa.eu/sv/candidate-list-table

producentansvar_hallbarhet_recipo_2

Försäljning till EU-länder

Svenska företag som sätter elektronik på marknaden i andra EU-länder omfattas av producentansvaret i respektive land. Recipo hjälper företag med producentansvaret i Sverige, Norge och Danmark och kan även hjälpa företag att hitta en partner att samarbeta med i övriga EU-länder.

Anslut dig här

Auktoriserad representant

För utländska företag som sätter elektronik på marknaden i Sverige kräver Naturvårdsverket att en auktoriserad representant utses. Recipo är en auktoriserad representant och kan ta hand om hanteringen av alla avgifter samt sköta all kommunikation med Naturvårdsverket.

Skillnader mellan konsumentelutrustning och professionell utrustning

Företag som säljer elektronik som är ämnad att användas av privatkonsumenter, så kallad konsumentelutrustning, måste enligt producentansvaret vara anslutna till Recipo eller ett annat nationellt godkänt insamlingssystem. Konsumentelutrustning innefattar alla produkter som kan komma att användas i hushåll, även om försäljningen sker mellan företag.

Företag som säljer så kallad professionell elutrustning, elektronik avsedd att användas inom företag och näringsliv, måste rapportera sin försäljningsstatistik till Naturvårdsverket. Detta kan göras genom att ansluta sig till Recipo. Dessa företag behöver även uppnå de återvinningsnivåer som är fastslagna i förordningen om producentansvar för elutrustning.

Läs mer om förordningen, konsumentelutrustning och professionell elutrustning på Naturvårdsverkets hemsida här.

Butiksinsamling

Producentansvaret innebär att de företag som omfattas behöver erbjuda butiksinsamling av elavfall från konsumenter. Mängden elavfall som varje butik förväntas hantera baseras på principen en-mot-en. Det vill säga, du förväntas hantera insamling av lika många kg eller enheter elavfall som du säljer elektronikprodukter.

Recipo tar hand om allt

 • Rapportering och avgifter hanteras månadsvis eller kvartalsvis genom Recipos kundportal.
 • Recipo säkerställer att elavfallet återvinns och omhändertas på ett miljömässigt sätt
 • Butiksinsamling – Recipo hjälper butiker att ta hand om insamlat elavfall genom upphämtning.
 • Recipo tillhandahåller kommunikationsunderlag som företag kan använda för att informera konsumenter om återvinning av elavfall
 • Recipo hjälper företag med både konsumentelutrustning och professionell elutrustning
 • Recipo är en auktoriserad representant för utländska företag och har egna kontor i Sverige, Norge och Danmark.

För information om avgifter och priser ber vi er fylla i detta intresseformulär eller kontakta vår kundtjänst: recipo@recipo.se

Intresseformulär och information om processer och registrering

Recipo sätter miljön i fokus

Förutom att se till så att de företag som är anslutna till Recipo uppnår de lagstadgade kraven som medföljer producentansvar så är vi stolta över att kunna kalla oss det miljömässigt bästa alternativet i branschen. Det innebär att vi kan garantera att det elavfall som vi samlar, inte exporteras eller säljs vidare till andra länder med lägre krav på kvalitet av återvinning.

Recipo fokuserar ständigt på att öka andelen elavfall som blir nya råvaror eller återbrukade produkter. Produkter som går att återanvända sorteras ut och testas för att säkerställa dess kvalité. För att minska skadliga utsläpp förbehandlas avfallet hos våra återvinnare, och batterier plockas ut. Under sortering och behandling i olika steg finfördelas avfallet, för att så mycket som möjligt ska kunna bli nya råvaror. Genom att fokusera på att säkert omhänderta farliga ämnen och återvinna även svåråtervunnet material ser vi till att vi inte bara når, utan överträffar, målen för återvunna mängder elavfall. 

Recipos miljösatsningar:

• Över 140 insamlingsplatser över hela Sverige
• Recipo är det enda insamlingssystemet i Sverige som driver en egen plaståtervinningsanläggning
• Unika insamlingssystemet Secure Collect för insamling av elavfall som innehåller känslig information
• Erbjuder kommunikationsmaterial för hållbarhetskampanjer

Läs mer om det som gör Recipo unikt här.

Anslut dig här