1. Registrera dig med Recipo
 2. Registrera dig hos Naturvårdsverket
 3. Rapportera din försäljning till oss

Producentansvar för elektronik och batterier innebär att alla företag som producerar och säljer elektronik eller batterier ska bidra till kostnaderna för insamling och återvinning av produkterna. Producentansvaret har sin grund i ett EU-direktiv från 2005 och syftar till att bidra till ökad hållbarhet.

Konsumentelutrustning: Företag som säljer elektronik som är ämnat att användas av privatkonsumenter, så kallad konsumentelutrustning, måste enligt producentansvaret vara anslutna till Recipo eller ett annat nationellt godkänt insamlingssystem. Konsumentelutrustning innefattar alla produkter som avses användas i hushåll, även om försäljningen sker mellan företag.

Professionell elutrustning: Företag som säljer så kallad professionell elutrustning, elektronik avsett att användas inom företag och näringsliv, måste rapportera sin försäljningsstatistik till Naturvårdsverket. Detta kan göras genom att ansluta sig till Recipo. Dessa företag behöver även uppnå de återvinningsnivåer som är fastslagna i förordningen om producentansvar för elutrustning.

Ditt företag omfattas av producentansvaret för elektronik och batterier om du sätter elektronikprodukter och batterier på marknaden i Sverige. Detta kan inkludera producenter, importörer, distributörer och återförsäljare.

 • Producenter – inhemska producenter som säljer i Sverige
 • Importörer – som sätter produkter på marknaden i Sverige
 • Återförsäljare – som säljer elektronikprodukter i Sverige som är producerade utomlands
 • Distributörer – som säljer produkter till butiker i Sverige
 • Internationella distributörer – som säljer till företag i Sverige
 • Rapportering och avgifter hanteras månadsvis eller kvartalsvis genom Recipos kundportal.
 • Recipo vidarerapporterar till Naturvårdsverket åt era vägnar.
 • Recipo säkerställer att elavfallet återvinns och omhändertas på ett miljömässigt sätt och rapporterar återvinningsgraderna till Naturvårdsverket
 • Butiksinsamling – Recipo hjälper butiker att ta hand om insamlat elavfall genom upphämtning.
 • Recipo tillhandahåller kommunikationsunderlag som företag kan använda för att informera konsumenter om återvinning av elavfall
 • Recipo hjälper företag med både konsumentelutrustning och professionelutrustning
 • Recipo är en auktoriserad representant för utländska företag och har egna kontor i Sverige, Norge och Danmark.

Recipo är ett av Naturvårdsverket godkänt producentansvarssystem som omhändertar elavfall. Anslutna producenter betalar en avgift när en elektronikprodukt sätts på marknaden som speglar kostnaden för insamling och återvinning av enheten i framtiden. Avgiften används sedan av Recipo för att bekosta insamling och återvinning av produkten när den blivit till avfall. 

När priserna beräknas tas följande kostnader i hänsyn: 

 • Behandlingskostnad  
 • Transport 
 • Övriga direkta kostnader 
 • Overheadkostnader 

Recipos prislista är uppdelad i sex övergripande kategorier för elektronik, vilka härstammar från kategoriseringen i förordningen om producentansvar för elektronik, SFS 2022-1276, samt EU:s WEEE-direktiv (2012/19/EU). Inom de flesta kategorier finns i prislistan diverse undergrupper, där pris skiljer sig åt beroende på om produkten till exempel innehåller ämnen som är dyra att återvinna, eller är svår att transportera. 

Vid upphandling av betydande belopp följer Recipo en utarbetad upphandlingspolicy. Vid val av underleverantör prioriteras miljöaspekter och pris högt, men även kompetens, kapacitet, sociala aspekter, referenser, standarder och uppförandekod tas i beaktning. 

Recipo följer löpande upp att samtliga leverantörer har nödvändiga tillstånd, samt att de återvinningsaktörer som anlitas uppfyller de mål för återvinningsgrader som finns i svensk lagstiftning.