Som medlem i Recipo kan du få konsultstöd med att följa nedanstående regelverk. Kontakta oss för mer information och prisförslag.

Som producent av elektronik berörs du av flertalet kemikalieregler för de varor du säljer. Reglerna finns i många olika regelverk och en och samma vara kan omfattas av flera regelverk.

Kemikalieskatt

Från den 1 juli 2017 kommer en ny skatt på kemikalier i viss elektronik att tas ut. Reglerna gäller i Sverige och syftet är att minska förekomst, spridning och exponering av farliga flamskyddsmedel. Företag som yrkesmässigt tillverkar, för in, tar emot eller importerar skattepliktiga elektronikvaror är skyldiga att betala skatt för dessa. För mer information om kemikalieskatten se Skatteverkets hemsida.


RoHS-direktivet

Det mest omfattande regelverket om kemikalier i elektronik är beslutat på EU-nivå genom direktiv 2011/65/EU (RoHS-direktivet). Direktivet syftar till att minska riskerna för människors hälsa och för miljön genom att ersätta och begränsa farliga kemiska ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. I direktivet regleras innehållet av vissa metaller och flamskyddsmedel. Från 22 juli 2019 kommer också fyra ftalater att begränsas. Direktivet innehåller även regler om märkning och krav på viss dokumentation för de som tillverkar och importerar elektronik. Läs mer om RoHS-direktivet på Kemikalieinspektionens hemsida.


Reach-förordningen

Reach-förordning (EG) nr 1907/2006 är en EU-förordning som i första hand reglerar ämnen och blandningar. Vissa av reglerna gäller även för varor såsom elektronik eftersom dessa består av kemiska ämnen. I Reach finns bland annat regler om begränsningar av vissa ämnen, krav på information i distributörskedjan, regler rörande tillstånd samt registrering- och anmälningsplikt. Läs mer om Reach på Kemikalieinspektionens hemsida.


POPs-förordningen

EU:s förordning om långlivade organiska föroreningar, den så kallade POPs-förordningen (EG) nr 850/2004, förbjuder eller begränsar tillverkning och användning av ämnen med särskilt allvarliga hälso- och miljöfarliga egenskaper. POPs-förordningen begränsar ämnen både i kemiska produkter och i varor. Läs mer om POPs-förordningen på Kemikalieinspektionens hemsida.

 

 

Relaterade sidor


» Anslut dig


» Lagar och regler