WEEE direktivet infördes år 2005 för att skapa ett miljömässigt hållbart samhälle.

WEEE direktivet är ett regelverk för producentansvar på elutrustning som infördes av Europaparlamentet. Sverige har implementerat WEEE Direktivet genom producentansvarsförordningen för elutrustning (SFS 2014:1075).

Producentansvar är ett politiskt styrmedel som syftar till att integrera de miljökostnader som uppstår under en produkts livscykel i priset på produkten.

Regelverket bygger på principen ”förorenaren betalar”, vilket innebär att den som orsakar en negativ miljöpåverkan också är ansvarig för de samhällsekonomiska kostnader som uppstår.

Relaterade sidor


» Anslut dig


» Secure Collect