Recipo är ett godkänt insamlingssystem med tillstånd från Naturvårdsverket att samla in elavfall.

Vårt insamlingssystem har över 140 insamlingsplatser från norr till söder. För att det ska vara enkelt för konsumenter att lämna sitt elavfall samlar vi in via våra producenters butiker.

Elavfall innehåller en mängd farliga ämnen och värdefulla material, därför är det viktigt att elavfall samlas in och tas omhand på rätt sätt.

När elektronik samlas in för återvinning skapas möjligheter att tillvarata sekundära material som kan ersätta jungfruligt material vid nyproduktion.

Ny tillverkning av elektroniska produkter är material- och energikrävande. För att producera plastdelar används vanligen olja och vid tillverkning av exempelvis kretskort används metaller som bryts från gruvor. Processerna medför utsläpp av växthusgaser och andra miljö- och hälsoskadliga föroreningar både lokalt och globalt. Att producera en ny dator kräver exempelvis 240 kilo fossila bränslen, 22 kilo kemikalier och 1 500 kilo vatten. En hög insamlingsgrad av elektronikavfall möjliggör ökad materialåtervinning och minskar miljöbelastningen från nyproduktion.