Batteridirektivet infördes år 2006 för att skapa ett miljömässigt hållbart samhälle.

Batteridirektivet är ett regelverk för producentansvar på batterier som infördes av Europaparlamentet. Sverige har implementerat direktivet genom batteriförordningen (SFS 2008:834).

Producentansvar är ett politiskt styrmedel som syftar till att integrera de miljökostnader som uppstår under en produkts livscykel i priset på produkten.

Regelverket bygger på principen ”förorenaren betalar”, vilket innebär att den som orsakar en negativ miljöpåverkan också är ansvarig för de samhällsekonomiska kostnader som uppstår.

 

 

Relaterade sidor


» Anslut dig


» Cirkulär ekonomi och återvinning